رقیه تیمورپور

استادیار گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: r.teimourpour@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل